Chương truyện tranh mới nhất

STT Chương truyện Nhóm dịch Thuộc truyện
1 ONE PIECE CHAP 1 Không biết One Piece
2 Kimi No Iru Machi Chap 80 V-Sky Kimi No Iru Machi
3 Kimi No Iru Machi Chap 79 V-Sky Kimi No Iru Machi
4 Kimi No Iru Machi Chap 78-5 V-Sky Kimi No Iru Machi
5 Kimi No Iru Machi Chap 78 V-Sky Kimi No Iru Machi
6 Kimi No Iru Machi Chap 77 V-Sky Kimi No Iru Machi
7 Kimi No Iru Machi Chap 76 V-Sky Kimi No Iru Machi
8 Kimi No Iru Machi Chap 75 V-Sky Kimi No Iru Machi
9 Kimi No Iru Machi Chap 74 V-Sky Kimi No Iru Machi
10 Kimi No Iru Machi Chap 73 V-Sky Kimi No Iru Machi
11 Kimi No Iru Machi Chap 72 V-Sky Kimi No Iru Machi
12 Kimi No Iru Machi Chap 71 V-Sky Kimi No Iru Machi
13 Kimi No Iru Machi Chap 70 V-Sky Kimi No Iru Machi
14 Kimi No Iru Machi Chap 69 V-Sky Kimi No Iru Machi
15 Kimi No Iru Machi Chap 68 V-Sky Kimi No Iru Machi
16 Kimi No Iru Machi Chap 67 V-Sky Kimi No Iru Machi
17 Kimi No Iru Machi Chap 66 V-Sky Kimi No Iru Machi
18 Kimi No Iru Machi Chap 65 V-Sky Kimi No Iru Machi
19 Kimi No Iru Machi Chap 64 V-Sky Kimi No Iru Machi
20 Kimi No Iru Machi Chap 63 V-Sky Kimi No Iru Machi
21 Kimi No Iru Machi Chap 62 V-Sky Kimi No Iru Machi
22 Kimi No Iru Machi Chap 61 V-Sky Kimi No Iru Machi
23 Kimi No Iru Machi Chap 60 V-Sky Kimi No Iru Machi
24 Kimi No Iru Machi Chap 59 V-Sky Kimi No Iru Machi
25 Kimi No Iru Machi Chap 58 V-Sky Kimi No Iru Machi
26 Kimi No Iru Machi Chap 57 V-Sky Kimi No Iru Machi
27 Kimi No Iru Machi Chap 56 V-Sky Kimi No Iru Machi
28 Kimi No Iru Machi Chap 55 V-Sky Kimi No Iru Machi
29 Kimi No Iru Machi Chap 54 V-Sky Kimi No Iru Machi
30 Kimi No Iru Machi Chap 53 V-Sky Kimi No Iru Machi
31 Kimi No Iru Machi Chap 52 V-Sky Kimi No Iru Machi
32 Kimi No Iru Machi Chap 51 V-Sky Kimi No Iru Machi
33 GantZ Chap 50 Truongton.net Gantz
34 GantZ Chap 49 Truongton.net Gantz
35 GantZ Chap 48 Truongton.net Gantz
36 GantZ Chap 47 Truongton.net Gantz
37 GantZ Chap 46 Truongton.net Gantz
38 GantZ Chap 45 Truongton.net Gantz
39 GantZ Chap 44 Truongton.net Gantz
40 GantZ Chap 43 Truongton.net Gantz
41 GantZ Chap 42 Truongton.net Gantz
42 GantZ Chap 41 Truongton.net Gantz
43 GantZ Chap 40 Truongton.net Gantz
44 GantZ Chap 39 Truongton.net Gantz
45 GantZ Chap 38 Truongton.net Gantz
46 GantZ Chap 37 Truongton.net Gantz
47 GantZ Chap 36 Truongton.net Gantz
48 GantZ Chap 35 Truongton.net Gantz
49 GantZ Chap 34 Truongton.net Gantz
50 GantZ Chap 33 Truongton.net Gantz
51 GantZ Chap 32 Truongton.net Gantz
52 GantZ Chap 31 Truongton.net Gantz
53 GantZ Chap 30 Truongton.net Gantz
54 GantZ Chap 29 Truongton.net Gantz
55 GantZ Chap 28 Truongton.net Gantz
56 GantZ Chap 27 Truongton.net Gantz
57 GantZ Chap 26 Truongton.net Gantz
58 GantZ Chap 25 Truongton.net Gantz
59 GantZ Chap 24 Truongton.net Gantz
60 GantZ Chap 23 Truongton.net Gantz
61 GantZ Chap 22 Truongton.net Gantz
62 GantZ Chap 21 Truongton.net Gantz
63 GantZ Chap 20 Truongton.net Gantz
64 GantZ Chap 19 Truongton.net Gantz
65 GantZ Chap 18 Truongton.net Gantz
66 GantZ Chap 17 Truongton.net Gantz
67 GantZ Chap 16 Truongton.net Gantz
68 GantZ Chap 15 Truongton.net Gantz
69 GantZ Chap 14 Truongton.net Gantz
70 GantZ Chap 13 Truongton.net Gantz
71 GantZ Chap 12 Truongton.net Gantz
72 GantZ Chap 11 Truongton.net Gantz
73 GantZ Chap 10 Truongton.net Gantz
74 GantZ Chap 9 Truongton.net Gantz
75 GantZ Chap 8 Truongton.net Gantz
76 GantZ Chap 7 Truongton.net Gantz
77 GantZ Chap 6 Truongton.net Gantz
78 GantZ Chap 5 Truongton.net Gantz
79 GantZ Chap 4 Truongton.net Gantz
80 GantZ Chap 3 Truongton.net Gantz
81 GantZ Chap 2 Truongton.net Gantz
82 GantZ Chap 1 Truongton.net Gantz
83 Kimi No Iru Machi Chap 50 V-Sky Kimi No Iru Machi
84 Kimi No Iru Machi Chap 49 V-Sky Kimi No Iru Machi
85 Kimi No Iru Machi Chap 48 V-Sky Kimi No Iru Machi
86 Kimi No Iru Machi Chap 47 V-Sky Kimi No Iru Machi
87 Kimi No Iru Machi Chap 46 V-Sky Kimi No Iru Machi
88 Kimi No Iru Machi Chap 45 V-Sky Kimi No Iru Machi
89 Kimi No Iru Machi Chap 44 V-Sky Kimi No Iru Machi
90 Kimi No Iru Machi Chap 43 V-Sky Kimi No Iru Machi
91 Kimi No Iru Machi Chap 42 V-Sky Kimi No Iru Machi
92 Kimi No Iru Machi Chap 41 V-Sky Kimi No Iru Machi
93 Kimi No Iru Machi Chap 40 V-Sky Kimi No Iru Machi
94 Kimi No Iru Machi Chap 39 V-Sky Kimi No Iru Machi
95 Kimi No Iru Machi Chap 38 V-Sky Kimi No Iru Machi
96 Kimi No Iru Machi Chap 37 V-Sky Kimi No Iru Machi
97 Kimi No Iru Machi Chap 36 V-Sky Kimi No Iru Machi
98 Kimi No Iru Machi Chap 35 V-Sky Kimi No Iru Machi
99 Kimi No Iru Machi Chap 34 V-Sky Kimi No Iru Machi
100 Kimi No Iru Machi Chap 33 V-Sky Kimi No Iru Machi