Chương truyện tranh mới nhất

STT Chương truyện Nhóm dịch Thuộc truyện
1 Conan Chap 1 Rocket[T]eam Detective Conan
2 Conan Chap 2 Rocket[T]eam Detective Conan
3 Conan Chap 3 Rocket[T]eam Detective Conan
4 Test chapter
5 Conan Chap 4 Rocket[T]eam Detective Conan
6 Conan Chap 5 Rocket[T]eam Detective Conan
7 Conan Chap 6 Rocket[T]eam Detective Conan
8 Conan Chap 7 Rocket[T]eam Detective Conan
9 Kimi No Iru Machi Chap 1 V-Sky Kimi No Iru Machi
10 Kimi No Iru Machi Chap 2 V-Sky Kimi No Iru Machi
11 Kimi No Iru Machi Chap 3 V-Sky Kimi No Iru Machi
12 Kimi No Iru Machi Chap 4 V-Sky Kimi No Iru Machi
13 Kimi No Iru Machi Chap 5 V-Sky Kimi No Iru Machi
14 Conan Chap 8 Rocket[T]eam Detective Conan
15 Conan Chap 9 Rocket[T]eam Detective Conan
16 Conan Chap 10 Rocket[T]eam Detective Conan
17 Conan Chap 11 Rocket[T]eam Detective Conan
18 Conan Chap 12 Rocket[T]eam Detective Conan
19 Kimi No Iru Machi Chap 6 V-Sky Kimi No Iru Machi
20 Kimi No Iru Machi Chap 7 V-Sky Kimi No Iru Machi
21 Kimi No Iru Machi Chap 8 V-Sky Kimi No Iru Machi
22 Kimi No Iru Machi Chap 9 V-Sky Kimi No Iru Machi
23 Kimi No Iru Machi Chap 10 V-Sky Kimi No Iru Machi
24 Kimi No Iru Machi Chap 11 V-Sky Kimi No Iru Machi
25 Kimi No Iru Machi Chap 12 V-Sky Kimi No Iru Machi
26 Kimi No Iru Machi Chap 13 V-Sky Kimi No Iru Machi
27 Kimi No Iru Machi Chap 14 V-Sky Kimi No Iru Machi
28 Kimi No Iru Machi Chap 15 V-Sky Kimi No Iru Machi
29 Kimi No Iru Machi Chap 16 V-Sky Kimi No Iru Machi
30 Kimi No Iru Machi Chap 17 V-Sky Kimi No Iru Machi
31 Kimi No Iru Machi Chap 18 V-Sky Kimi No Iru Machi
32 Kimi No Iru Machi Chap 19 V-Sky Kimi No Iru Machi
33 Kimi No Iru Machi Chap 20 V-Sky Kimi No Iru Machi
34 Kimi No Iru Machi Chap 21 V-Sky Kimi No Iru Machi
35 Kimi No Iru Machi Chap 22 V-Sky Kimi No Iru Machi
36 Kimi No Iru Machi Chap 23 V-Sky Kimi No Iru Machi
37 Kimi No Iru Machi Chap 24 V-Sky Kimi No Iru Machi
38 Kimi No Iru Machi Chap 25 V-Sky Kimi No Iru Machi
39 Kimi No Iru Machi Chap 26 V-Sky Kimi No Iru Machi
40 Kimi No Iru Machi Chap 27 V-Sky Kimi No Iru Machi
41 Kimi No Iru Machi Chap 28 V-Sky Kimi No Iru Machi
42 Kimi No Iru Machi Chap 29 V-Sky Kimi No Iru Machi
43 Kimi No Iru Machi Chap 30 V-Sky Kimi No Iru Machi
44 Kimi No Iru Machi Chap 31 V-Sky Kimi No Iru Machi
45 Kimi No Iru Machi Chap 32 V-Sky Kimi No Iru Machi
46 Kimi No Iru Machi Chap 33 V-Sky Kimi No Iru Machi
47 Kimi No Iru Machi Chap 34 V-Sky Kimi No Iru Machi
48 Kimi No Iru Machi Chap 35 V-Sky Kimi No Iru Machi
49 Kimi No Iru Machi Chap 36 V-Sky Kimi No Iru Machi
50 Kimi No Iru Machi Chap 37 V-Sky Kimi No Iru Machi
51 Kimi No Iru Machi Chap 38 V-Sky Kimi No Iru Machi
52 Kimi No Iru Machi Chap 39 V-Sky Kimi No Iru Machi
53 Kimi No Iru Machi Chap 40 V-Sky Kimi No Iru Machi
54 Kimi No Iru Machi Chap 41 V-Sky Kimi No Iru Machi
55 Kimi No Iru Machi Chap 42 V-Sky Kimi No Iru Machi
56 Kimi No Iru Machi Chap 43 V-Sky Kimi No Iru Machi
57 Kimi No Iru Machi Chap 44 V-Sky Kimi No Iru Machi
58 Kimi No Iru Machi Chap 45 V-Sky Kimi No Iru Machi
59 Kimi No Iru Machi Chap 46 V-Sky Kimi No Iru Machi
60 Kimi No Iru Machi Chap 47 V-Sky Kimi No Iru Machi
61 Kimi No Iru Machi Chap 48 V-Sky Kimi No Iru Machi
62 Kimi No Iru Machi Chap 49 V-Sky Kimi No Iru Machi
63 Kimi No Iru Machi Chap 50 V-Sky Kimi No Iru Machi
64 GantZ Chap 1 Truongton.net Gantz
65 GantZ Chap 2 Truongton.net Gantz
66 GantZ Chap 3 Truongton.net Gantz
67 GantZ Chap 4 Truongton.net Gantz
68 GantZ Chap 5 Truongton.net Gantz
69 GantZ Chap 6 Truongton.net Gantz
70 GantZ Chap 7 Truongton.net Gantz
71 GantZ Chap 8 Truongton.net Gantz
72 GantZ Chap 9 Truongton.net Gantz
73 GantZ Chap 10 Truongton.net Gantz
74 GantZ Chap 11 Truongton.net Gantz
75 GantZ Chap 12 Truongton.net Gantz
76 GantZ Chap 13 Truongton.net Gantz
77 GantZ Chap 14 Truongton.net Gantz
78 GantZ Chap 15 Truongton.net Gantz
79 GantZ Chap 16 Truongton.net Gantz
80 GantZ Chap 17 Truongton.net Gantz
81 GantZ Chap 18 Truongton.net Gantz
82 GantZ Chap 19 Truongton.net Gantz
83 GantZ Chap 20 Truongton.net Gantz
84 GantZ Chap 21 Truongton.net Gantz
85 GantZ Chap 22 Truongton.net Gantz
86 GantZ Chap 23 Truongton.net Gantz
87 GantZ Chap 24 Truongton.net Gantz
88 GantZ Chap 25 Truongton.net Gantz
89 GantZ Chap 26 Truongton.net Gantz
90 GantZ Chap 27 Truongton.net Gantz
91 GantZ Chap 28 Truongton.net Gantz
92 GantZ Chap 29 Truongton.net Gantz
93 GantZ Chap 30 Truongton.net Gantz
94 GantZ Chap 31 Truongton.net Gantz
95 GantZ Chap 32 Truongton.net Gantz
96 GantZ Chap 33 Truongton.net Gantz
97 GantZ Chap 34 Truongton.net Gantz
98 GantZ Chap 35 Truongton.net Gantz
99 GantZ Chap 36 Truongton.net Gantz
100 GantZ Chap 37 Truongton.net Gantz