Nhóm dịch Truongton.net

Các chương nhóm Truongton.net đã dịch

STT Chương truyện Thuộc truyện Ngày đăng
1 GantZ Chap 1 Gantz 17/07/18
2 GantZ Chap 2 Gantz 17/07/18
3 GantZ Chap 3 Gantz 17/07/18
4 GantZ Chap 4 Gantz 17/07/18
5 GantZ Chap 5 Gantz 17/07/18
6 GantZ Chap 6 Gantz 17/07/18
7 GantZ Chap 7 Gantz 17/07/18
8 GantZ Chap 8 Gantz 17/07/18
9 GantZ Chap 9 Gantz 17/07/18
10 GantZ Chap 10 Gantz 17/07/18
11 GantZ Chap 11 Gantz 18/07/18
12 GantZ Chap 12 Gantz 18/07/18
13 GantZ Chap 13 Gantz 18/07/18
14 GantZ Chap 14 Gantz 18/07/18
15 GantZ Chap 15 Gantz 18/07/18
16 GantZ Chap 16 Gantz 18/07/18
17 GantZ Chap 17 Gantz 18/07/18
18 GantZ Chap 18 Gantz 18/07/18
19 GantZ Chap 19 Gantz 18/07/18
20 GantZ Chap 20 Gantz 18/07/18
21 GantZ Chap 21 Gantz 18/07/18
22 GantZ Chap 22 Gantz 18/07/18
23 GantZ Chap 23 Gantz 18/07/18
24 GantZ Chap 24 Gantz 18/07/18
25 GantZ Chap 25 Gantz 18/07/18
26 GantZ Chap 26 Gantz 18/07/18
27 GantZ Chap 27 Gantz 18/07/18
28 GantZ Chap 28 Gantz 18/07/18
29 GantZ Chap 29 Gantz 18/07/18
30 GantZ Chap 30 Gantz 18/07/18
31 GantZ Chap 31 Gantz 20/07/18
32 GantZ Chap 32 Gantz 20/07/18
33 GantZ Chap 33 Gantz 20/07/18
34 GantZ Chap 34 Gantz 20/07/18
35 GantZ Chap 35 Gantz 20/07/18
36 GantZ Chap 36 Gantz 20/07/18
37 GantZ Chap 37 Gantz 20/07/18
38 GantZ Chap 38 Gantz 20/07/18
39 GantZ Chap 39 Gantz 20/07/18
40 GantZ Chap 40 Gantz 20/07/18
41 GantZ Chap 41 Gantz 20/07/18
42 GantZ Chap 42 Gantz 20/07/18
43 GantZ Chap 43 Gantz 20/07/18
44 GantZ Chap 44 Gantz 20/07/18
45 GantZ Chap 45 Gantz 20/07/18
46 GantZ Chap 46 Gantz 20/07/18
47 GantZ Chap 47 Gantz 20/07/18
48 GantZ Chap 48 Gantz 20/07/18
49 GantZ Chap 49 Gantz 20/07/18
50 GantZ Chap 50 Gantz 20/07/18